ისწავლე ინგლისური ენა – გაკვეთილი 1 | პირის ნაცვალსახელები / კითხვები

ინგლისური ენის შესწავლისას პირველ რიგში აუცილებელია, ვიცოდეთ პირის ნაცვალსახელები, რომლებიც სახელების მაგივრად გამოიყენება (მე, შენ, ის…)

– მე ვაკეთებ –  I Do – აი დუ

– შენ აკეთებ – You Do – იუ დუ

– ის (მდედრობითი/მამრობითი, საშუალო სქესი) აკეთებს – She/He/It Does – ში/ჰი/ით დაზ

– ჩვენ  ვაკეთებთ – We Do – ვი დუ

თქვენ აკეთებთ – You Do – იუ დუ

ისინი აკეთებენ – They Do – ეი (რბილი დ) დუ

______

მე ვარ – I am – აი ამ

შენ ხარ – You are – იუ არ

– ის (მდედრობითი/მამრობითი/საშუალო სქესი) არის – She/He/It is – ში/ჰი/ით იზ

ჩვენ ვართ – We are – ვი არ

თქვენ ხართ – You are – იუ არ

ისინი არიან – They are – დეი (რბილი დ) არ

______

კითხვები: რა? ვინ?  რამდენი (თვლადი/უთვლადი) ? რომელი? სად? როდის? როგორ? ვისი?

– რა? – What? – ვათ? (არ იკითხება და არ გამოითქმის h)

– ვინ? – Who – ჰუ? ( არ იკითხება და არ გამოითქმის W)

– რამდენი? (თვლადი/უთვლადი) – How many/How much? – ჰაუ მენი (თვლადი) ჰაუ მაჩ (უთვლადი)? (*მაგალითად: რამდენი ფანქარია (თვლადია) ყუთში? აქ გამოვიყენებთ ჰაუ მენი? მაგრამ, თუ ვეკითხებით, რამდენი დრო (უთვლადი) გჭირდება, ვიყენებთ ჰაუ მაჩ.)

– რომელი? – Which? – ვიჩ? ( არ გამოითქმის h)

– სად? – Where? – ვეარ? (არ გამოითქმის მკვეთრი ინტერვალით, არამედ სწრაფად)

– როდის? – When? – ვენ? ( არ გამოითქმის h)

– როგორ? – How? – ჰაუ?

– ვისი/რომლის? – Whose? – ჰუზ? ( არ გამოითქმის h და მუნჯი e)

ინგლისური ენის მეორე გაკვეთილი იხილეთ აქ: https://georgians.gr/iswavle-inglisuri-ena-gakvetili-2-yoveldgiur/

loading...

melano

ტესტ