ისწავლე ინგლისური ენა | გაკვეთილი 12 – წარსული განგრძობითი დრო

წარსული განგრძობითი დრო გამოხატავს ისეთ მოქმედებას:

1) რომელიც ხდებოდა წარსულის რომელიღაც მონაკვეთში და მოქემედება არ იყო დასრულებული.

2) ორი ან ორზე მეტი ისეთი მოქმედების გამოსახატავად, რომლებიც წარსულში ერთდროულად მიმდინარეობდა.

მაგ: მაშინ როდესაც ჩემი და საჭმელს ამზადებდა მე ჩემს ოთახს ვალაგებდი.

3) იმ მოქმედებასთან, რომელიც კონკრეტულ დროს ხდებოდა წარსულში. მითითებული არ არის როდის დაიწყო მოქმედება ან როდის დასრულდა, მითითებულია მოქმედების მსვლელობის დრო. მაგ: I was reading a book at 9 am yesterday -გუშინ 9 საათზე წიგნს ვკითხულობდი.

აწმყო განუსაზღვრელი დრო იწარმოება ზმნა ყოფნის (To be) წარსული ფორმით და ძირითად ზმნას + ing. (რაც უკვე ვისწავლეთ აწყმო განგრძობითი დროის შემთხვევაში.)

განვიხილოთ რამდენიმე ზმნა წარსულ განგრძობით დროში: წერა, ტირილი, ყვირილი, მოგზაურობა.

წერა – To Write – ვრაით. წარსული განგრძობითი დრო – was/were writting – ვოზ/ვერ ვრაითინგ

მე ვწერდი – I was writting – აი ვოზ ვრაითინგ

შენ წერდი – You were writting – იუ ვერ ვრაითინგ

ის (მდედრ.მამრ.საშუალო სქესი) წერდა – She/He/It was writting – ში/ჰი/ით ვოზ ვრაითინგ

ჩვენ ვწერდით – We were writting – ვი ვერ ვრაითინგ

თქვენ წერდით – You were writting – იუ ვერ ვრაითინგ

ისინი წერდნენ – They were writting – დეი ვერ ვრაითინგ

____________

ტირილი – To Cry – ქრაი წარსული განგრძობითი დრო – was/were crying – ვოზ/ვერ ქრაინგ

მე ვტიროდი – I was crying – აი ვოზ ქრაინგ

შენ ტიროდი – You were crying – იუ ვერ ქრაინგ

ის (მდედრ.მამრ.საშუალო სქესი) ტიროდა – She/He/It was crying – ში/ჰი/ით ვოზ ქრაინგ

ჩვენ ვტიროდით – We were crying – ვი ვერ ქრაინგ

თქვენ ტიროდით – You were crying – იუ ვერ ქრაინგ

ისინი ტიროდნენ – They were crying – დეი ვერ ქრაინგ

____________

ყვირილი – To Scream – სქრიმ     წარსული განგრძობითი დრო – was/were screaming – ვოზ/ვერ სქრიმინგ

მე ვყვიროდი – I was screaming – აი ვოზ სქრიმინგ

შენ ყვიროდი – You were screaming – იუ ვერ სქრიმინგ 

ის (მდედრ.მამრ.საშუალო სქესო) ყვიროდა – She/He/It was screaming – ში/ჰი/ით ვოზ სქრიმინგ

ჩვენ ვყვიროდით – We were screaming – ვი ვერ სქრიმინგ

თქვენ ყვიროდით – You were screaming – იუ ვერ სქრიმინგ

ისინი ყვიროდნენ – They were screaming – დეი ვერ სქრიმინგ

___________

მოგზაურობა – To Travell – თრეველ  წარსული განგრძობითი დრო was/were travelling (*იგულისხმება შორ მანძილზე მოგზაურობა)

მე ვმოგზაურობდი – I was travelling – აი ვოზ თრეველინგ

შენ მოგზაურობდი – You were trevelling – იუ ვერ თრეველინგ

ის (მდედრ.მამრ.საშუალო სქესი) მოგზაურობდა – She/He/It was travelling – ში/ჰი/ით ვოზ თრეველინგ

ჩვენ ვმოგზაურობდით – We were travelling – ვი ვერ თრეველინგ

თქვენ მოგზაურობდით – You were travelling – იუ ვერ თრეველინგ

ისინი მოგზაურობდნენ – They were travelling – დეი ვერ თრეველინგ

___________

ინგლისური ენის 1-11 გაკვეთილი იხილეთ აქ:

https://georgians.gr/inswavle-inglisuri-ena-gakvetili-1-p/

https://georgians.gr/iswavle-inglisuri-ena-gakvetili-2-yoveldgiur/

https://georgians.gr/iswavle-inglisuri-ena-gakvetili-3-arse/

https://georgians.gr/iswavle-inglisuri-ena-gakvetili-4-zmnebi/

https://georgians.gr/iswavle-inglisuri-ena-gakvetili-5-sityvata/

https://georgians.gr/iswavle-inglisuri-ena-gakvetili-6-sityv/

https://georgians.gr/iswavle-inglisuri-ena-gakvetili-7-wars/

https://georgians.gr/iswavle-inglisuri-ena-gakvetili-8-moma/

https://georgians.gr/iswavle-inglisuri-ena-gakvetili-9-zmnebi/

https://georgians.gr/iswavle-inglisuri-ena-gakvetili-10-awmyo/

https://georgians.gr/iswavle-inglisuri-ena-gakvetili-11-yoveld/

 

melano

ტესტ