ისწავლე ინგლისური ენა | გაკვეთილი 10 – აწმყო განგრძობითი დრო

  1. ის ფილმს უყურებს, ვთარგმნოთ ეს წინადადება ინგლისურად. როდესაც ვამბობ, He is watching a film (ჰი ის ვოთჩინგ ე ფ(f)ილმ), ვგულისხმობ, რომ ის ახლა უყურებს ფილმს და ჯერ ფილმის ყურება არ დაუსრულებია.

  2. როდესაც ვამბობ, რომ საინტერესო წიგნს ვკითხულობ I am reading an interesting book ( აი ემ რიდინგ ენ ინთერესთინგ ბუქ). ეს წინადადება შეიძლება ნიშნავდეს, რომ მე ვკიუხლობ საინტერესო წიგნს, ან საუბრის მომენტში, ან შეიძლება ნიშნავდეს, რომ უბრალოდ დავიწყე წიგნის კითხვა და ჯერ არ დამიმთავრებია.

შესაბამისად, აწმყო განგრძობითი დრო გამოხატავს არა მხოლოდ ისეთ მოქმედებას, რომელიც ხდება საუბრის მომენტში და მოქმედება არ არის დასრულებლი, არამედ მაშინაც, როდესაც მოქმედება ხდება დროის გარკვეულ მონაკვეთში, არ არის აუცილებელი საუბრის მომენტში ხდებოდეს.

ინგლისურ ენაში აწმყო განუსაზღვრელი დრო იწარმოება ზმნა be-ს აწმყოს ფორმითა და ზმნისთვის -ing (ინგ) სუფიქსის დართვით.

განვიხილოთ რამდენიმე ზმნა აწმყო განგრძობით დროში: გაყოლა, დასრულება, დარტყმა, კოცნა, ავსება.

გაყოლა – Follow ფ(f)ოლოუ    აწმყო განგრძობითი დრო – be follow + ing – ფ(f)ოლოუვინგ (*ზმნა be იქნება ნაცვალსახელის შესაბამის ფორმაში)

მე მივყვებიI am following  – აი ემ ფოლოუვინგ

შენ მიჰყვები – You are following – იუ არ ფოლოუვინგ

ის (მდედრ.მამრ.საშუალო სქესი) მიჰყვება – She/ He/ It is following – ში/ ჰი/ ით იზ ფოლოუვინგ

ჩვენ მივყვებით – We are following – ვი არ ფოლოუვინგ

თქვენ მიჰყვებით – You are following – იუ არ ფოლოუვინგ

ისინი მიჰყვებიან – They are following – დეი არ ფოლოუვინგ

_________

დასრულება – Finish – ფ(f)ინიშ   აწმყო განგრძობითი დრო – be finish + ing – ფ(f)ინიშინგ

მე ვასრულებ – I am finishing – აი ემ ფინიშინგ

შენ ასრულებ – You are finishing – იუ არ ფინიშინგ

ის (მდედრ.მამრ.საშუალო სქესი) ასრულებს – She/  He/ It is finishing – ში/ ჰი/ ით იზ ფინიშინგ

ჩვენ ვასრულებთ – We are finishing – ვი არ ფინიშინგ

თქვენ ასრულებთ – You are finishing – იუ არ ფინიშინგ

ისინი ასრულებენ – They are finishing -დეი არ ფინიშინგ

__________

დარტყმა – Hit – ჰით    აწმყო განგრძობითი დრო – be hit + ing – ჰითინგ (*როდესაც hit ზმნას ემატება ing წარმოდგენილი გვექნება ორი თ – hitting)

მე ვურტყამ – I am hitting – აი ემ ჰითთინგ

შენ ურტყამ – You are hitting – იუ არ ჰითთინგ

ის (მდედრ.მამრ.საშუალო სქესი) ურტყამს – She/ He/ It is hitting – ში/ ჰი/ ით იზ ჰითინგ

ჩვენ ვურტყამთ – We are hitting – ვი არ ჰითინგ

თქვენ ურტყამთ – You are hitting – იუ არ ჰითინგ

ისინი ურტყამენ  – They are hitting -დეი არ ჰითინგ

_________

კოცნა – kiss – ქის     აწმყო განგრძობითი დრო – be kiss + ing – ქისინგ

მე ვკოცნი – I am kissing – აი ემ ქისინგ

შენ კოცნი – You are kissing – იუ არ ქისინგ

ის (მდედრ.მამრ.საშუალო სქესი) კოცნის – She/ He/ It is kissing – ში/ ჰი/ ით იზ ქისინგ

ჩვენ ვკოცნით – We are kissing – ვი არ ქისინგ

თქვენ კოცნით – You are kissing – იუ არ ქისინგ

ისინი კოცნიან – They are kissing – დეი არ ქისინგ

________

ავსება (შევსება) Fill – ფ(f)ილ   აწმყო განგრძობითი დრო – be fill +ing – ფილინგ

მე ვავსებ – I am filling – აი ემ ფ(f)ილინგ

შენ ავსებ – You are filling – იუ არ ფ(f)ილინგ

ის (მდედრ.მამრ.საშუალო სქესი) ავსებს – She/ He/ It is filling – ში/ ჰი/ ით იზ ფ(f)ილინგ

ჩვენ ვავსებთ – We are filling – ვი არ ფ(f)ილინგ

თქვენ ავსებთ – You are filling  – იუ არ ფ(f)ილინგ

ისინი ავსებენ – They are filling – დეი არ ფ(f)ილინგ

ინგლისური ენის 1-9 გაკვეთილი იხილეთ აქ:

melano

ტესტ