საბერძნეთი: ვინ და როგორ მიიღებს საბინაო შემწეობას

შემოსავლისა და ქონებრივი კრიტერიუმების მიხედვით, 2019 წლის დასაწყისიდან გაიცემა საცხოვრებლის შეღავათი, იმ ოჯახებისთვის, რომლებიც იხდიან იპოთეკურ სესხს.მინისტრთა გადაწყვეტილებით განისაზღვრა, რომ ყოველთვიური დახმარების ოდენობა იქნება 70 ევროდან 210 ევრომდე, რაც დამოკიდებულია ოჯახურ მდგომარეობაზე. შემწეობის მინიჭება განისაზღვრება შემოსავლების ოდენობით, დეპოზიტებითა და უძრავი ქონებით.
დანამატის მინიჭების წინაპირობა იქნება ელექტრონული იჯარა, ხოლო ხელისუფლება შეძლებს განახორციელოს, თუნდაც, სახლის შემოწმება, რათა განისაზღვროს ელექტრონულად გაკეთებული განაცხადების სიზუსტე.

საბინაო შემწეობის თანხა განისაზღვრება შემდეგნაირად:
• ერთკაციანი საყოფაცხოვრებო: 70 ევრო
• ოჯახი, რომელიც შედგება ორი ზრდასრული წევრისგან: 105 ევრო
• ოჯახი, რომელიც შედგება სამი წევრისგან ან ოჯახი ერთი მშობლითა და ერთი არასრულწლოვანი წევრით: 140 ევრო
• ოჯახი, რომელიც შედგება 4 წევრისგან ან ოჯახი მარტოხელა მშობლითა და ორი არასრულწლოვანი წევრით: 175 ევრო
• ოჯახი, რომელიც შედგება 5 და მეტი წევრისგან ან ოჯახი მარტოხელა მშობლითა და 3 და მეტი არასრულწლოვანი წევრით: 210 ევრო

კრიტერიუმები

• შემოსავლების კრიტერიუმი: ჯამური შემოსავალი არ უნდა აღემატებოდეს 24,000 ევროს წელიწადში, მიუხედავად ოჯახის შემადგენლობისა.

-ერთკაციანი საყოფაცხოვრებო: 8,000 ევრო

-ოჯახი, რომელიც შედგება ორი ზრდასრული წევრისგან: 12,000 ევრო

-ოჯახი, რომელიც შედგება სამი წევრისგან ან ოჯახი ერთი მშობლითა და ერთი არასრულწლოვანი წევრით: 16,000 ევრო

-ოჯახი, რომელიც შედგება 4 წევრისგან ან ოჯახი მარტოხელა მშობლითა და ორი არასრულწლოვანი წევრით: 20,000 ევრო

-ოჯახი, რომელიც შედგება 5 და მეტი წევრისგან ან ოჯახი მარტოხელა მშობლითა და 3 და მეტი არასრულწლოვანი წევრით: 24,000 ევრო

• უძრავი ქონების კტიტერიუმი: საყოფაცხოვრებო ქონების საერთო საგადასახადო ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 120 000 ევროს ერთკაციან საყოფაცხოვრებოზე.
• შემოსავლების ოდენობის კრიტერიუმი: საყოფაცხოვრებო დეპოზიტების საერთო რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს თითოეული ქვემოთ მოყვანილ კატეგორიის ზღვარს, 24 000 ევრომდე.

-ერთი ადამიანის საყოფაცხოვრებო: 8,000 ევრო
-ოჯახი შედგება ორი წევრისგან: 12,000 ევრო
-ოჯახი სამი წევრისგან შედგება: 16,000 ევრო
-ოჯახი შედგება ოთხი წევრისგან: 20,000 ევრო
-ოჯახი, რომელიც შედგება 5 და მეტი წევრისგან : 24,000 ევრო
ნაქირავებ საცხოვრებელში მცხოვრები ბენეფიციარების შემთხვევაში, ყოველთვიურად გადაიხდება ბენეფიციარის საბანკო ანგარიშზე კრედიტი, რაც სავალდებულოა საბერძნეთში მოქმედი საკრედიტო ინსტიტუტისათვის.დახმარება არ გაიცემა, იმ შემთხვევაში, თუ განმცხადებელმა პროგრამაში ჩართვის განაცხადში არ მიუთითა ბანკის ანგარიშის ნომერი.
იმ ბენეფიციარის შემთხვევაში, რომელსაც პირველი სახლის იპოთეკური სესხი აქვს, სარგებელი გადაირიცხება პირდაპირ საბანკო მომსახურების ანგარიშზე.
სარგებლის მიღების უფლება მოქმედებს შემდეგი თვის პირველი რიცხვიდან, რაც წარდგენთ განაცხადს.

დასაბეგრი საყოფაცხორებო შემწეობა უფასოა, არ ექვემდებარება რაიმე დაკავებას სახემწიფო ან საკრედიტო ინსტიტუტების მიერ.