Mountain View

ისწავლე ინგლისური ენა – გაკვეთილი 1 | პირის ნაცვალსახელები / კითხვები

ინგლისური ენის შესწავლისას პირველ რიგში აუცილებელია, ვიცოდეთ პირის ნაცვალსახელები, რომლებიც სახელების მაგივრად გამოიყენება (მე, შენ, ის…) – მე ვაკეთებ –  I Do – … Continue reading ისწავლე ინგლისური ენა – გაკვეთილი 1 | პირის ნაცვალსახელები / კითხვები